Γενικοί όροι χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν χωρίς περιορισμό για όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η Polis Lockers (εφεξής «ο Πάροχος Υπηρεσιών») με έναν αγοραστή (εφεξής «ο Πελάτης»), στην ιστοσελίδα www.polislockers.gr . Καθορίζουν ειδικότερα τους όρους κράτησης, πληρωμής, παράδοσης και διαχείρισης τυχόν επιστροφών των Υπηρεσιών που παραγγέλλουν οι Πελάτες.

* Προϋποθέσεις που απαιτούνται πριν από την μίσθωση

Ο Πελάτης αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις σημειώνοντας το πλαίσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό. Διαφορετικά, θα είναι τεχνικά αδύνατο να συνεχιστεί η μίσθωση αν οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν γίνουν αποδεκτοί. Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα ντουλάπια, ο Πελάτης αναγνωρίζει σιωπηρά ότι έχει λάβει όλες τις επιθυμητές πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας.

Ο Πελάτης πιστοποιεί την ειλικρίνεια και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που επικοινωνεί με την Polis Lockers ως μέρος της κράτησής του και ως εκ τούτου συναινεί ότι η Polis Lockers δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από οποιαδήποτε ενέργεια ή αξίωση τρίτων σχετικά με την παράνομη ή δόλια χρήση των δεδομένων του Πελάτη από άλλο πρόσωπο σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών.

* Eπιστροφή χρημάτων

Ο πελάτης ενημερώνεται ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο ρητά παραιτήθηκε εν όψει της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και ότι η κράτηση δεν επιστρέφεται εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας.

* Υπόθεση ανωτέρας βίας

Ως “ανωτέρα βία” εννοούμε ένα γεγονός όπως ορίζεται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, όπως μια φυσική καταστροφή ή ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός (πόλεμος, κλπ), το οποίο αποδεικνύεται, υπό το πρίσμα των συνθηκών του, απρόβλεπτο και εξωτερικό και καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.

* Οικονομικοί όροι

Οι Υπηρεσίες παρέχονται με τους ισχύοντες συντελεστές στην ιστοσελίδα του Παρόχου. Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ. Αυτές οι τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα, μετά από αυτή την περίοδο ισχύος, να αλλάξει τις τιμές ανά πάσα στιγμή.

Αν η τιμή δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων λογικά, ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τον υπολογισμό της τιμής, και κατά περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη πιθανή δαπάνη. Εάν οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων λογικά, ο Πάροχος Υπηρεσιών ενημερώνει τον Πελάτη για ό,τι μπορεί να οφείλεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ που ισχύει την ημέρα της μίσθωσης.

Η πληρωμή της μίσθωσης γίνεται με μετρητά, χρεωστική και πιστωτική κάρτα στην υποδοχή του Polis Lockers. Οποιαδήποτε απόρριψη της πληρωμής – όποια και αν είναι η αιτία – έχει ως αποτέλεσμα την οριστική εγκατάλειψη της αίτησης μίσθωσης. Η Polis Lockers δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη και η μίσθωση δεν θα εγγραφεί.

Όροι και Γενικές Διαδικασίες Χρήσης και Κράτησης της Υπηρεσίας

Όριο μίσθωσης ντουλαπιών ανά άτομο έως 3 ημέρες. Έπειτα χρειάζεται ανανέωση.

– Η ελάχιστη χρέωση είναι η ημερήσια χρέωση ανα μέγεθος ντουλαπιού.

– Τα ζώα απαγορεύονται σε οποιοδήποτε χώρο της City-Lockers.

– Στους χώρους της Polis Lockers απαγορεύεται το κάπνισμα.

– Η πρόσβαση επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών και σε παιδιά που συνοδεύονται από ενήλικα.

– Δεν αποθηκεύονται αλλοιώσιμα εμπορεύματα.

– Το μέγεθος των ντουλαπιών είναι μεγάλο, μεσαίο και μικρό με καθαρές διαστάσεις α) 670 mm x 980 mm x 700m, β) 670 mm x 670 mm x 600 mm, γ) 520 mm x 600 mm x 360 mm αντίστοιχα.

Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίσει το μέγεθος και το βάρος των αποσκευών του πριν από οποιαδήποτε μίσθωση.

Καμία απαίτηση ή επιστροφή χρημάτων δε λαμβάνει χώρα σε περίπτωση αποσκευών που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις διαστάσεις και βάρη.

Είναι επίσης ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι:

– η πόρτα του ντουλαπιού είναι κλειστή κατά την έξοδο από την περιοχή Polis Lockers.

– οι αποσκευές του κλείνουν καλά (κωδικός, λουκέτο, κλπ)

– αν καταθέσει πολύτιμα αντικείμενα, χρήματα αναλαμβάνει ο ίδιος τον κίνδυνο και η Polis Lockers δε φέρει καμία ευθύνη ούτε θα ενέχεται σε αποζημίωση για κλοπή κλπ.

– δεν υπάρχουν ζώα στις αποσκευές.

– δεν άφησε τίποτα μέσα στο ντουλάπι όταν έφυγε από τον αποθηκευτικό χώρο της Polis Lockers.

-δεν αποθηκεύει πυρομαχικά, ναρκωτικές ουσίες, και εν γένει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία, η κατοχή ή/και η χρήση, πώληση και αγορά των οποίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έννομα αγαθά της Polis Lockers ή τρίτων ή/και αποτελεί ποινικό αδίκημα, κατά τις διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

– Η Polis Lockers διατηρεί το δικαίωμα λόγω ανωτέρας βίας και κατά συνθήκη να ανοίξει το κάθε ντουλάπι εάν της ζητηθεί, και εάν κρίνει απαραίτητο πως πρέπει για να διασφαλίσει την ακεραιότητα του χώρου.

Ο Πελάτης παραμένει υπεύθυνος για τις αποσκευές του και το περιεχόμενό του.

Είναι ευθύνη του Πελάτη να μην αφήνει καμία ταυτότητα ή απαραίτητα για το ταξίδι έγγραφα μέσα στο ντουλάπι. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, για να αποφύγει την απομάκρυνση των εγγράφων που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του στο ντουλάπι. Διαφορετικά, η Polis Lockers δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την απώλεια των εγγράφων του Πελάτη.

Για λόγους ασφαλείας, οποιοδήποτε αντικείμενα ή αποσκευές που έχουν ξεχαστεί / βρεθεί και δεν έχουν ζητηθεί, θα φυλαχτούν για 15 μέρες σε αποθηκευτικό χώρο με επιμέλεια της Polis Lockers κι έπειτα, θα καταστραφούν.

Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να εισέλθουν και να αποχωρήσουν όσες φορές επιθυμούν μέσα στο ωράριο λειτουργίας της υποδοχής της Polis Lockers, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την κατάλληλη μίσθωση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο (+30) 2311297000

Σε περίπτωση που αναζητηθεί ξεχασμένο αντικείμενο, όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον πελάτη και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται εκ των προτέρων. Το ελάχιστο ποσό ανέρχεται στα 40,00 €, συν τα έξοδα αποστολής, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με το βάρος, τον προορισμό, τον τρόπο αποστολής.

Σε καμία περίπτωση η Polis Lockers δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις κατεστραμμένες/κλεμμένες αποσκευές κατά τη διάρκεια της αποστολής και τις αποσκευές που δεν φθάνουν στον προορισμό τους.

Αν και όλα τα μέσα χρησιμοποιούνται για την προστασία και τη διασφάλιση των χώρων, η Polis Lockers αρνείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση κλοπής/διάρρηξης/ αντικειμένου ξεχασμένου ή κατεστραμμένου.

Η Polis Lockers θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρεί απαραίτητη σε περίπτωση κακής χρήσης ή φθοράς των μέσων που είναι διαθέσιμα στους πελάτες της.

Ευθύνη της Polis Lockers

Είναι ευθύνη του Πελάτη να επαληθεύει κατά την τελική μίσθωση, την ισχύουσα σύμβαση, την ακρίβεια των πληροφοριών που επικοινωνεί, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας + αριθμό κινητού.

Καμία απαίτηση ή επιστροφή δεν θα είναι αποδεκτή, εάν ο πελάτης δεν ενημερώσει σωστά τη φόρμα μίσθωσης.

Σύμφωνα με το νόμο και χωρίς πρόσθετη πληρωμή, ο Πάροχος Υπηρεσιών εγγυάται για την αποκατάσταση κάθε ελαττώματος ή βλάβης, από το ελάττωμα σχεδιασμού ή την απόδοση των Υπηρεσιών με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα Γενικοί Όροι Πώλησης.
Για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Πάροχο Υπηρεσιών για την ύπαρξη ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων συμμόρφωσης από την παροχή των Υπηρεσιών.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα επιστρέψει ή θα διορθώσει (όσο είναι δυνατόν) τις υπηρεσίες που θεωρούνται ελαττωματικές το συντομότερο δυνατό μετά τη διαπίστωση από τον Πάροχο Υπηρεσιών του ελαττώματος. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ερωτήσεις σχετικά με την υπηρεσία, η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή από τις 08.00 έως τις 22.00.

Διάφορες διατάξεις

Ανωτέρα Βία

Για το σύνολο των υποχρεώσεων του Παρόχου Υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτών των Γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή μη εκτελέσεις χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους του, ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Δεν υπάρχει παραίτηση

Το γεγονός ότι ένα από τα Μέρη δεν καταλογίζει στο άλλο Μέρος παραβίαση των υποχρεώσεών του, που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πώλησης, δεν θα ερμηνεύεται στο μέλλον ως παραίτηση την εν λόγω υποχρέωση.

Ακυρότητα μιας διάταξης

Σε περίπτωση που κριθεί ότι ουσιώδες μέρος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρο, τότε οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθίστανται άκυροι στο σύνολό τους, εφόσον η επίμαχη διάταξη πρέπει να εξεταστεί θέτει υπό αμφισβήτηση τη γενική ισορροπία των όρων αυτών. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης, που θεωρούνται μη σημαντικές, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μια ισοδύναμη από οικονομική άποψη ρήτρα.

Διευθέτηση των διαφορών

Αυτοί οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Είναι γραμμένοι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στην περίπτωση που μεταφράζονται σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, μόνο το ελληνικό και το αγγλικό κείμενο θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας.

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να καταφύγει σε οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών (συμβιβασμός, για παράδειγμα) σε περίπτωση διαφωνίας. Οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία, την απόδοση ή τη μη εκτέλεση, τη διακοπή ή τον τερματισμό των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης ενδέχεται να υπόκεινται, ιδίως, σε διαδικασία επίλυσης διαφορών και συμβιβασμό μεταξύ των μερών.

Αυτή η διαδικασία είναι εμπιστευτική. Η συνδιαλλαγή θα εφαρμοστεί ενώπιον ενός μόνο διαμεσολαβητή. Η συνδιαλλαγή δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της περιόδου ενός (1) μηνός από την παραπομπή στον διαμεσολαβητή. Τα έξοδα και οι αμοιβές της διαμεσολάβησης βαρύνουν το ήμισυ κάθε μέρους. Ελλείψει λύσης μέσω εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ύπαρξη, ισχύ, ερμηνεία, εκτέλεση και εκπλήρωση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης (ή οποιασδήποτε των ρητρών αυτών) θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμόδιων δικαστηρίων Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τους όρους του κοινού δικαίου.

Προσυμβατική ενημέρωση/αποδοχή πελατών

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έλαβε προειδοποίηση, με έναν αναγνώσιμο και κατανοητό τρόπο, των παρόντων Όρων Πώλησης και όλων των ουσιωδών πληροφοριών και στοιχείων, ιδίως: (i) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, δεδομένου του μέσου επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την εν λόγω υπηρεσία, (ii) την τιμή της υπηρεσίας και συναφείς δαπάνες (παράδοση, για παράδειγμα) (Iii) την άμεση εκτέλεση της σύμβασης, την ημερομηνία ή τη περίοδο για την οποία ο πάροχος αναλαμβάνει την παροχή της υπηρεσίας, (iv) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Παρόχου, όπως την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τις δραστηριότητές της, εάν δεν έχουν σχέση με το πλαίσιο, v) πληροφορίες σχετικά με τις νομικές και συμβατικές εγγυήσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους, vi) τη λειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου και, κατά περίπτωση, τη δισλειτουργικότητά του, vii) τη δυνατότητα χρησιμοποίησης συμβατικής διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφοράς, (viii) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (δεν ισχύουν στην παρούσα περίπτωση), τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων (δεν ισχύουν για τη φύση της Υπηρεσίας), τους όρους λήξης και άλλους σημαντικούς συμβατικούς όρους.